Sr NoZoneNameCentres NameAddressCity NameEmailPhone
1 Karnataka Hubli Vir Prakash Savalcha House Number 43 Adar Nagar, Hubli, Karnat 580025Hoogli rajdhanimotorshbl@gmail.com 9845266107
2 Karnataka Raichur Vir Dinesh Kumar Dho 2-5-167, Badamgiri, Shanti Colony, Raich 584101Raichur grbdinesh@gmailcom 9343645436
3 Karnataka Vira Raichur Vira Nirmala Sunilji Flat no. 108, Santos Brahmin wadi, Statio 584101Raichur nirmala Bohra15@gmail.com 9663418180